Høknes Eiendom er bortfester av et større antall tomter til bolig- og næringsformål i Namsos.
Derfor har vi laget denne siden som forklarer litt om hva tomtefeste er.

Aller først er det viktig å understreke at regler knyttet til tomtefeste i endel tilfeller er uklare og kompliserte, noe som gjør at reglene dessverre kan tolkes på ulike måter og har ofte krevd rettslig avgjørelse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med ditt festeforhold til Høknes Eiendom.
Regelverket rundt feste er hjemlet i Tomtefesteloven.

Hva er en festetomt?
Tomtefeste er og har vært et alternativ til et ordinært salg av grunneiendom. Ved et tomtefeste er bortfester fortsatt grunneier, mens fester har en disposisjonsrett til grunnen. Et tomtefesteforhold innebærer at grunneier leier ut grunnen mot en årlig betaling. For fester innebærer det at denne slipper å finansiere et ordinært kjøp av tomten, for grunneier innebærer det en langsiktig, årlig leieinntekt som alternativ til en større engangssum.

Ulike festekontrakter
Mange festeavtaler er inngått for svært mange år siden, og innholdet varierer fra avtale til avtale. Lovverket har også endret seg en del gjennom årene. Stortinget har gjennom lov forsøkt å rydde opp i regelverket rundt feste, men disse reglene må harmonere med Grunnlovens bestemmelser om at grunneier skal ha full erstatning ved avståelse av grunn. Derfor har også Høyesterett en vesentlig rolle i å utvikle gjeldende rett rundt festeforhold.

Hvordan reguleres festeavgift?
I henhold til loven kan det reguleres så ofte som kontrakten tillater, men ikke oftere enn hvert år. Hvis kontrakten ikke sier noe om reguleringstidspunktet er hovedregelen hvert tiende år, jfr. tomtefesteloven. Hovedregelen er regulering på grunnlag av endret pengeverdi (regulering etter konsumpris-indeksen). Dette gjør at leiens verdi for fester og bortfester forblir den samme over tid. Det er også andre regler for regulering av festeavgift som handler om markedsregulering. I dette ligger endel forutsetninger som må være innfridd, og må vurderes i den enkelte sak.

Kan man kjøpe en tomt man fester?
Tomtefesteloven slår fast at fester kan kreve å innløse festetomt til bolighus eller fritidshus når det er gått 30 år av festetiden, hvis ikke kortere tid er avtalt. Etter disse 30 årene er gått, kan fester kreve innløsing av festetomt til bolighus hvert andre år, og festetomt til fritidshus hvert tiende år. Vi anbefaler deg å sette deg inn i regelverket, da det også er frister man må forholde seg til når det gjelder framsetting av krav om innløsing. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hvordan dette kan løses i ditt festeforhold.